ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์

  1. เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีการจดทะเบียน บจก. หจก. หรือ บจก.(มหาชน)
  2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย/นิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
  3. อายุ 25-65 ปี
  4. ระยะเวลาประกอบธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า/หจก./บจก.
  3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน หรือ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน
  4. รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 1 เดือน)
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)
  6. เอกสารอื่นๆ ตามที่ฝ่ายพิจารณากำหนด

เวลาทำการ 08:30 - 17:00 น.

ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเงิน

บริการขอสินเชื่อ สินเชื่อ SME